Jeste 36527 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony>>Nowy wpis


Ksiga Goci parafii pw. w. Jzefa w Dobiegniewie


1113.O. Augustyn Pelanowski - Dobry Pasterz

www.youtube.com/watch?v=YOwzYZlWv60

23 Psalm Dawidowy.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi lee na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog odpocz:
orzewia moj dusz.
Wiedzie mnie po waciwych ciekach
przez wzgld na swoje imi.
Chociabym chodzi ciemn dolin,
za si nie ulkn,
bo Ty jeste ze mn.
Twj kij i Twoja laska
s tym, co mnie pociesza.
St dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwnikw;
namaszczasz mi gow olejkiem;
mj kielich jest przeobfity.
Tak, dobro i aska pjd w lad za mn
przez wszystkie dni mego ycia
i zamieszkam w domu Paskim
po najdusze czasy.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1112.Ten Dar Boy: Msza

Wszelkie dobre dziea razem wzite nie s warte Najwitszej Ofiary Otarza, poniewa s dzieami ludzkimi, a Msza jest dzieem Boga. W porwnaniu z tym mczestwo jest niczym: to ofiara, jak czowiek skada Bogu ze swojego ycia. Msza jest Ofiar, jak Bg skada czowiekowi ze swojego Ciaa i Krwi. Na gos kapana, nasz Pan zstpuje z nieba i zamyka w maej hostii. Bg zatrzymuje swj wzrok na otarzu. Tutaj — mwi — jest mj Syn umiowany, w ktrym mam upodobanie(por. Mt 3,17; Mt 17,5). Wobec zasug takiej Ofiary niczego nie moe odmwi. Jake to pikne! Po konsekracji Bg jest tutaj jakby w niebie!... Gdyby czowiek dobrze poj t tajemnic, umarby z mioci. Bg nas oszczdza ze wzgldu na nasz sabo. Och! Gdybymy mieli wiar, zrozumielibymy cen tej Ofiary i z wikszym arem bymy w niej uczestniczyli! (w. Jan Maria Vianney(1786-1859)).

www.zyjewangelia.net

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1111.BEZ MARYI NIE MA KOCIOA

Po raz ostatni Maryja pojawia si w dwch dzieach w. ukasza w sobot: w dniu odpoczynku Boga po stworzeniu wiata, w dniu ciszy po mierci Jezusa i oczekiwania na Jego zmartwychwstanie. Z tego epizodu wywodzi si tradycja wspominania Matki Boej w sobot. (…).

Oddawanie czci Matce Boej w Kociele znaczy rwnie, e uczymy si od Niej, jak by wsplnot, ktra si modli: jest to jeden z istotnych aspektw pierwszego opisu wsplnoty chrzecijaskiej, zawartego w Dziejach Apostolskich (por. 2, 42). Czsto modlitwa podyktowana jest przez trudne sytuacje, przez problemy osobiste, ktre powoduj, e zwracamy si do Pana w poszukiwaniu wiata, pociechy i pomocy. Maryja zachca, by poszerza zakres modlitwy, by zwraca si do Boga nie tylko w potrzebie i nie tylko we wasnych intencjach, lecz w sposb jednomylny, wytrway, wierny, «jednym duchem i jednym sercem» (por. Dz 4, 32).
Drodzy przyjaciele, w yciu ludzkim jest wiele rnych faz przejciowych, czsto trudnych i wymagajcych wysiku, kiedy potrzebne s zobowizujce wybory, wyrzeczenia i ofiary. Matka Jezusa z woli Pana bya obecna w decydujcych momentach historii zbawienia i zawsze potrafia odpowiedzie z pen gotowoci, dziki gbokiej wizi z Bogiem, ktra dojrzewaa w wytrwaej i arliwej modlitwie. W okresie midzy pitkiem mki i niedziel zmartwychwstania zosta Jej powierzony umiowany ucze, a wraz z nim caa wsplnota uczniw (por. J 19, 26). Midzy wniebowstpieniem i zesaniem Ducha witego bya Ona z modlcym si Kocioem i w nim (por. Dz 1, 14). Matka Boga i Matka Kocioa, Maryja trwa w macierzystwie do koca dziejw. Zawierzajmy Jej kad faz przejciow naszego ycia indywidualnego i kocielnego, a przede wszystkim nasze ostatnie przejcie. Maryja uczy nas, e modlitwa jest potrzebna, i ukazuje, e tylko dziki staej wizi, gbokiej, penej mioci do Jej Syna moemy wyj z «naszego domu», z nas samych, z odwag, by dotrze na krace wiata i gosi wszdzie Pana Jezusa, Zbawiciela wiata. Dzikuj.

BENEDYKT XVI, Bez Maryi nie ma Kocioa- fragmenty audiencji generalnej - 14 marzec 2012.

Niech bdzie Bg uwielbiony, za ycie i posug Papiea Benedykta XVI. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryja.

1110.Rocznica beatyfikacji w. Siostry Faustyny

18 kwietnia 2018 r. przypada 25. rocznica beatyfikacjiSiostry Faustyny. 18 kwietnia 1993 roku, w pierwsz niedziel poWielkanocy – niebyo tojeszcze wKociele wito Boego Miosierdzia – papie Jan Pawe II naplacu w. Piotra ogosi s.Faustyn bogosawion, 55 lat po jej mierci w roku 1938.
Wten sposb zakoczy onproces, ktry sam, jeszcze jako arcybiskup krakowski, rozpocz 21 padziernika 1965 roku… Cho juw1948 roku siostry zeZgromadzenia Matki Boej Miosierdzia jako pierwsze podjy starania orozpoczcie procesu beatyfikacyjnego s.Faustyny.


Fragment homilii papiea Jana Pawa II “Koci raduje si i dzikuje za wielkie dziea Boe”, wygoszonej w Rzymie podczasbeatyfikacjipiciorga Sug Boych w dniu 18 kwietnia 1993 roku, dotyczcySiostry Faustyny:

Pozdrawiam ci, s. Faustyno.
Od dzisiaj Koci zwie ciebie bogosawion, zwaszcza Koci na ziemi polskiej i litewskiej. O Faustyno, jake przedziwna bya twoja droga! Czy mona nie pomyle, e to ciebie wanie – ubog i prost crk mazowieckiego polskiego ludu – wybra Chrystus, aby przypomnie ludziom wielk Bo tajemnic Miosierdzia. T tajemnic zabraa ze sob, odchodzc z tego wiata po krtkim i penym cierpie yciu. Rwnoczenie tajemnica ta staa si proroczym zaiste woaniem do wiata, do Europy. Przecie twoje ordzie Boego Miosierdzia zrodzio si jakby w przeddzie straszliwego kataklizmu II wojny wiatowej. Zapewne by si zdziwia, gdyby moga na ziemi dowiadczy, czym stao si to ordzie dla udrczonych ludzi tego czasu pogardy, jak szeroko ono poszo w wiat. Dzisiaj – tak gboko wierzymy – ogldasz w Bogu owoce twojego posannictwa na ziemi. Dzi dowiadczasz u samego rda, kim jest twj Chrystus: dives in misericordia.
“Czuj dobrze, e nie koczy si posannictwo moje ze mierci, ale si zacznie” – napisaa s. Faustyna w swym Dzienniczku. I tak si stao.
Misja s. Faustyny trwa i przynosi zadziwiajce owoce. ( Za Misericors).

w. Janie Pawle II, w. Faustyno, mdlcie si za nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj

1109.Wpatrzeni w Maryj- Krlow Raca witego

www.youtube.com/watch?v=WE_3I1bvAa4

Pompeje- Miasto Maryi, miasto Miosierdzia, w ktrym stoi najwaniejsza witynia Racowa na wiecie.

Maryjo, Krlowo Apostow, Krlowo Raca witego, mdl si za nami!. Maryjo, mdl si za Polsk!
Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj, Krlow Raca witego.

1108.Benedykt XVI na Jasnej Gorze

www.youtube.com/watch?v=31qXrK329kc

Rada Staa Konferencji Episkopatu Polski po rezygnacji Benedykta XVI z penienia posugi Biskupa Rzymu, Nastpcy w. Piotra, zapewnia go o modlitwie Kocioa w Polsce, szczeglnie na Jasnej Grze. Trzeba podkreli, e - jak nigdzie w wiecie - sanktuarium Jasnogrskiej Matki Kocioa, poczwszy od pontyfikatu b. Jana XXIII, jest miejscem codziennej modlitwy za papiey - podczas Mszy w. celebrowanej w intencji Kocioa i Ojca witego (o godz. 18.30 ).

Powoany na Stolic Apostolsk jako nastpca Jana Pawa II, ju w czasie pierwszej audiencji generalnej, 27 kwietnia 2005 r., zaskoczy Polakw pozdrowieniem wypowiedzianym w jzyku polskim: „Pozdrawiam pielgrzymw jzyka polskiego. Dzikuj wam za dobro i za modlitw. Z serca wam bogosawi”. Czyni to konsekwentnie na zakoczenie audiencji generalnych w rody i po niedzielnej modlitwie „Anio Paski”.

(Fragmenty-Wizi Benedykta XVI z Jasn Gr,
O. Zachariasz S. Jaboski OSPPE Niedziela Oglnopolska 8/2013).

Krlowo Apostow mdl si za nami!.Krlowo Raca witego, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1107.„ ycie w rytmie sowa. Praktyka lectio divina" - ks. Krzysztof Wons SDS

www.youtube.com/watch?v=xkP4vDIOxGs

Pikna konferencja! „ Sowo Boga jest zawsze nowym sowem, stare s jedynie litery.”. „Tekst wity poznaje si przez mio”.
„ywe bowiem jest sowo Boe, skuteczne i ostrzejsze ni wszelki miecz obosieczny, przenikajce a do rozdzielenia duszy i ducha, staww i szpiku, zdolne osdzi pragnienia i myli serca”.(Hbr 4,12).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i wiosennie :). Z Maryj.

1106.Jak dobrze czyta Pismo wite - ks. Andrzej Trojanowski

www.youtube.com/watch?v=MudQXD6olrs


„Kto przyjmuje Chrystusa ukrzyowanego, kto w Niego wierzy ma dostp do Pisma witego (...)”.

X Tydzie Biblijny pod hasem „Wemijcie Ducha witego(J 20,22)”.
Niedziela- 15.04.2018r.- Drugi Narodowy Dzie Czytania Pisma witego.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1105.Miosierdzie Boe - przesanie dla naszych czasw

www.youtube.com/watch?v=BvIoFQHnnQ4

„Odpowiedzi Boga na rozwj za jest Miosierdzie Boe:”. „ wiat nie zazna spokoju, dopki nie zanurzy si w Boym Miosierdziu”- Jan Pawe II

Tydzie Miosierdzia 2018. Jezu, ufam Tobie! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1104.Czym jest miosierdzie?

www.youtube.com/watch?v=j7lgu3tgUDU

„Czyny, sowa i modlitwa”, „Najwikszy dar Pana Boga dla kadego z nas, ktry odczuwamy codzienne”, „Poyczyam koleance owek”.

Tydzie Miosierdzia. Jezu, ufam Tobie!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1103.Jan van Eyck, The Madonna in the Church

www.youtube.com/watch?v=RkUdm-GiSVc

Maryjo, mdl si za nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1102."Bg albo nic"

www.youtube.com/watch?v=hlecL_Wlz80

„Zachd pilnie musi utkwi spojrzenie w Bogu i w Ukrzyowanym, musi „patrze na Tego, ktrego przebili”, odnale ufno i wierno Ewangelii, (…)”.( str. 412).

„We mgle i w socu nasz wiat szuka swojego Ojca i swojego Boga. Gdy w sercu czowieka- tego, ktry Go zna lub jeszcze Go Szuka- istnieje wietlista obecno Boga.” ( str. 414).

( „Bg albo nic rozmowa o wierze” kardyna Robert Sarah, Wydawnictwo Sistr Loretanek,Warszawa).

Jezu,ufam Tobie!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1101.Misericordias Domini in aeternum cantabo

www.youtube.com/watch?v=_EebrT2eKMs


"Na wieki bd opiewa aski Pana". Psalm 89 [Ps 89,2]

Tydzie Miosierdzia 2018. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1100.DUCH WITY PRZYNAGLA NAS

„Przez wasze wraliwe serca i pomocne donie Duch wity pociesza strapionych, niesie konkretn pomoc w trudnociach oraz wielu naszym siostrom i braciom przywraca utracon godno” - z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na Niedziel Miosierdzia 2018.

A „owocem Ducha jest: mio, pokj, cierpliwo, uprzejmo, dobro, wierno, agodno, opanowanie” (Ga 5, 22-23).

Tydzie Miosierdzia 2018. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1099.Annunciation - Leonardo da Vinci

www.youtube.com/watch?v=5H8-NuKuTcY

Maryjo, mdl si za nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1098.Im dusza wicej zaufa, tym wicej otrzyma.

aski z Mojego miosierdzia czerpie si jednym naczyniem, a nim jest ufno. Im dusza wicej zaufa, tym wicej otrzyma. Wielk Mi s pociech dusze o bezgranicznej ufnoci, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych ask. Ciesz si, e daj wiele, bo Moim pragnieniem jest dawa wiele, i to bardzo wiele. Smuc si natomiast, jeeli dusze daj mao, zacieniaj swe serca.(Dz. 1578).

Niedziela Miosierdzia Boego, 2018r. Jezu, ufam Tobie!. w. Siostro Faustyno mdl si za nami! Maryjo, Matko Miosierdzia, mdl si za nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1097.Jak konkretnie okazywa miosierdzie blinim?

Koci, nasza mdra Matka, uczy nas:

Uczynki miosierne:

Wzgldem ciaa
1. Godnych nakarmi.
2. Spragnionych napoi.
3. Nagich przyodzia.
4. Podrnych w dom przyj.
5. Winiw pociesza.
6. Chorych nawiedza.
7. Umarych pogrzeba.

Wzgldem duszy
1. Grzeszcych upomina.
2. Nieumiejtnych poucza.
3. Wtpicym dobrze radzi.
4. Strapionych pociesza.
5. Krzywdy cierpliwie znosi.
6. Urazy chtnie darowa.
7. Modli si za ywych i umarych.

Niedziela Miosierdzia Boego 2018r. Jezu, ufam Tobie! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1096.Jan Pawe II
ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA- fragmenty
O Boym Miosierdziu

Czy sowa z kazania na grze: „Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosierdzia dostpi” (Mt5, 7), nie stanowi poniekd streszczenia caej Dobrej Nowiny, caej zawartej tam „zdumiewajcej wymiany” (admirabile commercium), ktra jest prostym i mocnym, a zarazem „sodkim” prawem samej ekonomii zbawienia? Czy te sowa z kazania na grze, ukazujc w punkcie wyjcia moliwoci „serca” ludzkiego („miosierni”), nie odsaniaj w tej samej perspektywie najgbszej tajemnicy Boga: owej niezgbionej jednoci Ojca, Syna i Ducha witego, w ktrej mio ogarniajc sprawiedliwo daje pocztek miosierdziu, miosierdzie za objawia sam doskonao sprawiedliwoci? (…).

Oto Syn Czowieczy, ktry w swoim zmartwychwstaniu w sposb radykalny dozna na sobie miosierdzia: owej mioci Ojca, ktra jestpotniejsza ni mier. I zarazem ten sam Chrystus, Syn Boy, ktry u kresu — a poniekd ju poza kresem — swego mesjaskiego posannictwa okazuje siebie jako rdo niewyczerpalne miosierdzia: tej samej mioci, ktra w dalszej perspektywie dziejw zbawienia w Kociele ma si potwierdza stale jakopotniejsza ni grzech. Chrystus paschalny: definitywne wcielenie miosierdzia. (…).

Maryja jest (...) T, ktranajpeniej zna tajemnic Boego miosierdzia.Wie, ile ono kosztowao i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy J rwnieMatk miosierdzia— Matk Bo miosierdzia lub Matk Boego miosierdzia, a kady z tych tytuw posiada swj gboki sens teologiczny. Mwi one o tym szczeglnym przysposobieniu Jej duszy, caej Jej osobowoci do tego, aby widzie poprzez zawie wydarzenia dziejw naprzd Izraela, a z kolei kadego czowieka i caej ludzkoci, owo miosierdzie, ktre z pokolenia na pokolenie (por.k1, 50) staje si ich udziaem wedle odwiecznego zamierzenia Przenajwitszej Trjcy.

Niedziela Miosierdzia Boego 2018r. Jezu, ufam Tobie! w. Janie Pawle II mdl si za nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1095.Litania do MIOSIERDZIA BOEGO


www.youtube.com/watch?v=JjwDHDpEZGg


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usysz nas, Chryste wysuchaj nas.
Ojcze z nieba Boe - zmiuj si nad nami.
Synu Odkupicielu wiata Boe - zmiuj si nad nami.
Duchu wity Boe - zmiuj si nad nami.
wita Trjco, Jedyny Boe - zmiuj si nad nami.

Miosierdzie Boe, nieogarniony przymiocie Stwrcy- ufamy Tobie!
Miosierdzie Boe, najwysza doskonaoci Odkupiciela,
Miosierdzie Boe, niezgbiona mioci Uwiciciela,
Miosierdzie Boe, niepojta tajemnico Trjcy witej,
Miosierdzie Boe, wyrazie najwikszej potgi Pana,
Miosierdzie Boe, w stworzeniu duchw niebieskich,
Miosierdzie Boe, powoujce nas z nicoci do istnienia,
Miosierdzie Boe, ogarniajce wszechwiat cay,
Miosierdzie Boe, darzce nas yciem niemiertelnym,
Miosierdzie Boe, chronice nas przed zasuonymi karami,
Miosierdzie Boe, dwigajce nas z ndzy grzechu,
Miosierdzie Boe, usprawiedliwiajce nas w Sowie wcielonym,
Miosierdzie Boe, wypywajce z ran Chrystusowych,
Miosierdzie Boe, tryskajce z Najwitszego Serca Jezusowego,
Miosierdzie Boe, dajce nam Najwitsz Maryj Pann za Matk Miosierdzia,
Miosierdzie Boe, w objawieniu tajemnic Boych,
Miosierdzie Boe, w ustanowieniu Kocioa powszechnego,
Miosierdzie Boe, w ustanowieniu sakramentw witych,
Miosierdzie Boe, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miosierdzie Boe, w sakramencie otarza i kapastwa,
Miosierdzie Boe, w powoaniu nas do wiary witej,
Miosierdzie Boe, w nawracaniu grzesznikw,
Miosierdzie Boe, w uwicaniu sprawiedliwych,
Miosierdzie Boe, w udoskonalaniu witobliwych,
Miosierdzie Boe, pociecho dla chorych i cierpicych,
Miosierdzie Boe, ukojenie serc udrczonych,
Miosierdzie Boe, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miosierdzie Boe, towarzyszce wszystkim ludziom zawsze i wszdzie,
Miosierdzie Boe, uprzedzajce nas askami,
Miosierdzie Boe, pokoju konajcych,
Miosierdzie Boe, rozkoszy niebiaska zbawionych,
Miosierdzie Boe, ochodo i ulgo dusz czycowych,
Miosierdzie Boe, korono wszystkich witych,
Miosierdzie Boe, niewyczerpane rdo cudw.

Baranku Boy, ktry okaza najwiksze miosierdzie w odkupieniu wiata na krzyu - przepu nam, Panie.
Baranku Boy, ktry si miosiernie ofiarujesz za nas w kadej Mszy witej - wysuchaj nas, Panie.
Baranku Boy, ktry z nieprzebranego miosierdzia gadzisz grzechy nasze - zmiuj si nad nami.

K. Miosierdzie Boe ponad wszystkie dziea Jego.
W. Przeto miosierdzie Paskie na wieki wychwala bd (Ps 144,9; Ps 88,2).

Mdlmy si: Boe, ktrego miosierdzie jest niezgbione, a skarby litoci nieprzebrane, wejrzyj na nas askawie i pomn w nas ufno w miosierdzie swoje, bymy nigdy w najwikszych nawet trudnociach nie poddawali si rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali si z wol Twoj, ktra jest samym miosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Krla miosierdzia, ktry z Tob i Duchem witym okazuje nam miosierdzie na wieki wiekw. Amen.

Jezu, ufam Tobie! Mdlmy si za ca ludzko, szczeglnie za narody nie znajce lub odrzucajce Boga. Maryjo, Matko Miosierdzia, mdl si za nami!
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1094."Dzienniczek" w. siostry Faustyny to najczciej tumaczona i wydawana polska ksika na wiecie.

Trwamy w radoci Zmartwychwstania, ale dzisiaj pitek-wic mona przenie si myl na Golgot.


w. siostra Faustyna tak piknie pisze w Dz.1309
„Kiedy odprawiam drog krzyow, przy dwunastej stacji doznaj gbokiego wzruszenia. Tu rozwaam wszechmoc miosierdzia Boego, ktre przeszo przez Serce Jezusa. W tej ranie otwartej Serca Jezusa zamykam ca biedn ludzko...i poszczeglne osoby, ktre kocham – ile razy odprawiam drog krzyow. Z tego rda miosierdzia wyszy te dwa promienie, to jest krew i woda, one swym ogromem aski zalewaj wiat cay...”


Od poowy lat 80. w Polsce ukazuj si regularnie nowe wydania "Dzienniczka", ktry cieszy si wielk popularnoci na caym wiecie - zosta on przetumaczony na wiele jzykw, midzy innymi na koreaski, maltaski i rumuski.W 2008 roku "Go Niedzielny" obliczy, e "Dzienniczek" autorstwa witej siostry Faustyny Kowalskiej jest najczciej tumaczon na wiecie polsk ksik.
(rdo: "Go Niedzielny" 03 kwiecie 2016).

Skoro, my Polacy, mamy taki skarb, warto by byo bardzo dobrze zna „Dzienniczek” i by wiernym w. siostrze Faustynie. Czytam „Dzienniczek” od siedemnastu lat – Wydawnictwo Ksiy Marianw, Warszawa 2001.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony>>Nowy wpis