Jeste 42776 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony>>Nowy wpis


Ksiga Goci parafii pw. w. Jzefa w Dobiegniewie


1345.Virgen de Ftima

13 maja 1917 – miay miejsce pierwsze objawienia Matki Boej trjce pasterzy z Fatimy.
13 padziernika 1917 – ostatnie relacjonowane objawienie Matki Boej trjce pasterzy z Fatimy, cud Soca. Cud (tzw. taniec Soca) by widziany przez 70.000 osb, wrd nich byli dziennikarze bardzo sceptyczni do objawie, ktrzy zostali zdumieni tym zjawiskiem. Dziennikarz Avelino de Almeida, z antyklerykalnego pisma O seculo, powtarza wiele razy w swojej relacji: "Widziaem to... Widziaem to..."
28 kwietnia 1919 – pocztek budowy kaplicy w miejscu objawie.
13 padziernika 1921 – pierwsze pozwolenie na odprawienie Mszy w tym miejscu.
13 padziernika 1930 – biskup Leirii zezwoli na kult Matki Boej z Fatimy.
13 maja 1931 – pierwsze powicenie Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi, uczynione przez Episkopat kraju, majce zwizek z objawieniami.
31 padziernika 1942 – Pius XII powici wiat Niepokalanemu Sercu Maryi.
13 maja 1967 – Pawe VI uda si do Fatimy w 50. rocznic objawie, aby prosi o pokj na wiecie oraz o jedno Kocioa.
12 i 13 maja 1982 – Jan Pawe II uda si do Fatimy jako pielgrzym, aby podzikowa jej za ujcie z yciem po zamachu na Placu w. Piotra.
12 i 13 maja 1991 – Jan Pawe II uda si do Fatimy w 10 rocznic zamachu.
13 maja 2000 – Jan Pawe II podczas swojej 3 podry do Fatimy beatyfikowa Franciszka i Hiacynt oraz upubliczni tre trzeciej tajemnicy fatimskiej.
12, 13 i 14 maja 2010 – Benedykt XVI nawiedzi sanktuarium w ramach swojej 15. pielgrzymki apostolskiej

FATIMA Objawienia anioa i Maryi trjce dzieci

www.youtube.com/watch?v=6HtpU_Ebbyg

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1344.„Manifest wiary” kardynaa Gerharda Mllera.

https://www.lifesitenews.com/images/local/Manifest_Wiary-Polish.pdf


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1343.Droga Krzyowa 2019 (wersja dla zabieganych) - Karmel Borne Sulinowo

www.youtube.com/watch?v=_aNnC1kro_Q

Poszukiwani liderzy Ekstremalnej Drogi Krzyowej 2019

https://misyjne.pl/poszukiwani-liderzy-ekstremalnej-drogi-krzyzowej-2019/


Ktry za nas cierpia rany, Jezu Chryste, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1342.Czy chcemy by drug Irlandi?-Kucharczyk, Maciejewski, Pudowski

www.youtube.com/watch?v=taQapZ66Lzw

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1341.Podczas Mszy witej klkasz pord legionw aniow...

W godzinie twojej mierci bdziesz mia najwiksze pocieszenie za uczestnictwo w licznych Mszach w., poniewa kad Msz w., zabierasz ze sob na sd.
One bd wstawia si za tob.

Proporcjonalnie do gorliwoci, z jak w nich uczestniczye, twoja doczesna kara w czycu bdzie zmniejszona. Msza w. gadzi grzechy lekkie, ktrych nigdy nie wyznae na spowiedzi i Szatan w ten sposb bdzie osabiony wobec ciebie. Uczestniczc we Mszy w., przyczyniasz si do najbardziej skutecznej pomocy duszom czycowym. Jedna Msza w., w ktrej uczestniczye w czasie ycia ma wiksze znaczenie ni wiele innych ofiarowanych za ciebie po mierci. Uczestniczc we Mszy w., zostaniesz uwolniony od wielu niebezpieczestw, nieszcz, ktrych w przeciwnym wypadku nie mgby unikn.

Kada Msza w. przyczynia si do twojej chway w niebie. Przez kad Msz w. bdziesz mg skrci cierpienia dusz czycowych, ktre czekaj, by za nie si modli. Uczestniczc we Mszy w. otrzymasz bogosawiestwo kapana, a zatem bogosawiestwo Boga, ktry jest w Niebie. Podczas Mszy w. klkasz pord legionw aniow, ktrzy z uszanowaniem obecni s na Mszy w. Bogosawiestwo Boga zabierasz ze sob ze Mszy w., rwnie dla twoich spraw ziemskich.

Fragmenty ordzi- s. Maria Natalia, Wgry (1936-1988)"

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1340.Tajemnica Kocioa

Inny niekatolicki uczony (K. Stern) fachowy znawca niebezpiecznych zakamarkw serca i ducha ludzkiego, ktrego moc rozsadzania przewysza siy atomowe, znalazszy sam wiato wiary i przysta duchow w Kociele katolickim, napisa znamienne sowa: „Wszyscy dzi czekamy na Koci”!

Wielkie umysy, szukajce szczerze prawdy i dobra, powiedz o Kociele, co powiedziaa wybitna pisarka, konwertytka, (G.V. Le Fort): „Ty jest jedynym dowodem i znakiem Wiekuistego w dziejach tej ziemi. Dzieje w. Kocioa – to losy Boga wrd ludzi. Zosta za czonkiem tego Kocioa znaczy posi wielk now mio do Zbawiciela. I tylko w tej mioci do Zbawiciela zajanieje nam ostateczna pewno przekonania o istocie Kocioa”.

I my, dzieci Boe zrodzone przez Koci, Matk nasz, spogldamy na z ca ufnoci jako na Rodzicielk nasz i przy nim trwa chcemy. W nim bowiem jest Chrystus. Wszak Koci jest Chrystusem rozprzestrzenionym w dziejach i miejscach. I ten Chrystus „wczoraj i dzi, i na wieki” zostanie jedyn „drog, prawd i yciem”. Poprzez Koci swj i w nim rodzi On swoich witych, w ktrych jedyny dzi ratunek wiata. I znowu ludzie mylcy i nieuprzedzeni doceniaj warto tych, ktrzy yj peni aski Boej. Na zjedzie, obradujcym po ostatniej wojnie na temat lku ludzkoci przed sam sob, powiedzia znakomity przyrodnik i myliciel (De Broglie): „Gos ratunku maj dzi tylko wici. Oni to jedynie w zmowie z ask Bo mog przywrci wiatu zachwian rwnowag”. […]

Fragmenty Pierwszego listu pasterskiego bpa Wilhelma Pluty z 7 wrzenia 1958 r.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1339.Czas "nowego pokolenia"

Dzi zaczynamy mwi coraz goniej, enaboestwo pierwszych sobt jest naboestwem nowego tysiclecia.Jego zaistnienie jest chyba przewidziane na nadchodzce lata, jego iskra wyjdzie z Polski, jego rozpowszechnienie zmieni bieg historii ludzkoci. Zaczynamy zapisywa si do pierwszosobotniej szkoy Maryi. Czynimy to z radoci, wsuchujemy si bowiem w sowa Benedykta XVI, ktry jeszcze jako kardyna uczy: "Moje Niepokalane Serce zwyciy. Co to oznacza? Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplacj jest silniejsze ni karabiny i bro wszelkiego rodzaju". I czytamy wypowied Siostry ucji: "Ci, ktrzy bd y naboestwem do Niepokalanego Serca Maryi, bd prawdziwie nawrceni i powiceni Bogu, ci stanowi bd nowe pokolenie, ktre zwyciy zo".
To chyba nie wymaga komentarza. Wiosna chrzecijastwa, cywilizacja mioci, triumf Niepokalanego Serca Maryi - wszystko to bdzie owocem dziaania "nowego pokolenia", pokolenia Maryjnego, uczcego si witoci w szkole naboestwa pierwszych sobt! Jak Ojciec wity Jan Pawe II. I razem z nim!


http://www.duchprawdy.com/tradycjapierwszychsobot.htm


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1338.Trzy grone herezje!

Cho sowo „herezja” ju dawno zostao wykrelone ze sownika postpowego katolika jako zbyt przane, kotuskie czy niedzisiejsze, to rzeczywisto jest taka, e gdzie nie spojrze tam czyhaj na nas „mdroci”, ktre powanie mog zaszkodzi naszej wierze, co w konsekwencji moe niezwykle negatywnie odbi si na sprawie najwaniejszej i ostatecznej: naszym zbawieniu.

https://www.pch24.pl/trzy-grozne-herezje--promuja-je-nawet-katolickie-media ,65190,i.html


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1337."... W momencie mierci zbierzemy to, co zasialimy w yciu ..." w. Jan Bosko

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1336.KAMSTWO ABORCJI i jego konsekwencje

www.youtube.com/watch?v=zhwhFtaNcU4

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1335.Szczcie czowieka zawiera si w kontemplacji prawdy (Summa przeciw poganom, ks. 3, rozdz. 37). w. Tomasz z Akwinu.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1334.Aborcja wPolsce

Pierwszy raz aborcja legalna bya wPolsce wokresie okupacji niemieckiej. Wlatach 1943–1945 prawo zezwalao Polkom na dokonywanie aborcji wnieograniczonym zakresie. Aborcja „na danie” bya czci planu eksterminacji narodu polskiego przez niemieckiego okupanta.O„swobod” aborcji postulowa rwnie W. I. Lenin.

Idc tym tropem wadze komunistyczne wprowadziy w1956 r. Polsce ustaw aborcyjn. Obowizywaa ona do 1993 r. Na jej mocy wnaszym kraju pozbawiono ycia (wedug rnych szacunkw) od 6do 20 mln nienarodzonych dzieci.

Pokosie 40 lat legalnego dostpu do aborcji to rwnie spustoszenie wwiadomoci isumieniach – zgodnie zprzekonaniem „co jest zgodne zprawem, jest waciwe”. Najwiksi ordownicy aborcji wywodz si wanie ztamtego pokolenia. (…).

Wstyczniu 2012 r. Centrum Myli Jana Pawa II iCBOS wsplnie przeprowadziy sonda, zgodnie zktrym 80% Polakw odpowiedziao „zdecydowanie tak” albo „raczej tak” na pytanie oochron ycia pocztego.
Wsierpniu 2013 r. CBOS opublikowa wyniki sondau, zgodnie zktrymi 75 % Polakw uznao, e aborcja jest zawsze za inigdy nie moe by usprawiedliwiona. Wtym samym czasie Grupa IQS podaa wyniki bada stwierdzajcych, e 60%. Polakw jest zdania, e aborcja powinna by zakazana take wprzypadku upoledzenia podu.

To wanie zmiana postaw Polakw zachcia rodowiska konserwatywne do podjcia kolejnej prby zmierzajcej do penej ochrony ycia. Wczasach, gdy tak wiele mwi si oprawach czowieka, zgoda na dyskryminacj ze wzgldu na upoledzenie, stan zdrowia lub pochodzenie jest nie do przyjcia. Czy dojdzie do zmiany prawa dotyczcego aborcji?.
( Za agrofakt.pl).

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1333.bp Wilhelm PLUTA PRZEMWIENIE JUBILEUSZOWE

Krtko jeszcze naduyj cierpliwoci najczcigodniejszych Suchaczy. Mam do tego tytu specyficzny nie tylko osobistej przyjani z Panem Majdaskim, ale i przewodnictwa Komisji Episkopatu, ktra si waciwie zrodzia z inspiracji Pana Majdaskiego, z jego dawnej, rzetelnej, bogosawionej pracy. Eminencja wprowadzi nas w swoist duchowo swoim trzewym i rozumnym, ewangelicznym sowem. Pragn podtrzyma nastrj tej duchowoci, aby uroczysto ta bya tak, jak by powinna. Jest to uroczysto przeywana przez nas wielu w wielkim, gbokim uczuciu przyjani. Kiedy obecny tu ks. prof. Blachnicki, pyta mnie, jak firmowa zaproszenia na Jubileusz, ktre trzeba bdzie rozesa, powiedziaem mu: podpisa „grono przyjaci”. I tak zdaje si jest najsuszniejszy tytu tego zaproszenia i tego spotkania: grono przyjaci. Przeywamy wic to spotkanie w duchu wielkiej przyjani. Jestemy, Czcigodny Panie Profesorze, z Tob tutaj obecni Biskupi - Eminencja przede wszystkim, bo ju od dawna zna Pana Profesora - jestemy tu obecni, wszyscy, ktrzy darzymy Pana przyjani - i wieccy, i wielu ksiy. Ja osobicie wspominam z rozrzewnieniem wiele dyskusji przyjacielskich, gdy Pan Profesor ze swoim bratem , obecnym tu Biskupem Kazimierzem, bywa u mnie w dalekim Gorzowie. Widziaem Pana zawsze bardzo zatroskanego o to, co ma nadej i co nadeszo w Polsce.

Do tych przyjaci, ktrzy dziel uczucie serdecznej wdzicznoci, naley caa rzesza nieobecnych tu przyjaci Pana, ktrzy s z nami na pewno, to s polskie nie zabite dzieci, dzieci urodzone, ktre dziki pracy Pana Profesora nie poszy, przepraszam, do kloaki, ani nie poszy bez Chrztu w. do wiecznoci. Pan Bg bdzie liczy te szeregi dziecitek urodzonych i ochrzczonych dziki temu, e si sumienie niejednego - i przed wojn, i po wojnie - i niejednej matki obudzio, bo si znalaz kto, kto mia odwag prawd powiedzie, prawd, ktra bya przykra niekiedy, bo i Eminencja wspomnia jak przykro byo w tej materii gos zabiera.

Studia nad Rodzin 8/2 (15), 99-101
2004

Biskupie Wilhelmie, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1332.Piosenka dla Babci i Dziadka

www.youtube.com/watch?v=PbXwYRGSbkU


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1331.Ks. prof. Tadeusz Guz: Muzyka jako narzdzie rewolucji kulturowej. Warto posucha!

www.youtube.com/watch?v=E9eZfUWdGjE


Johann Sebastian Bach-Air on G String

www.youtube.com/watch?v=GMkmQlfOJDk


Krzysztof Penderecki - Stabat Mater

www.youtube.com/watch?v=f403XsOAFXE


Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1330.MUSICAE SACRAE DISCIPLINA

Czowiek bowiem jest stworzony i skierowany do swego celu ostatecznego, ktrym jest Bg. Jest to prawo oparte o sam natur i nieskoczon doskonao Bo, a jest ono tak cise i tak konieczne, e sam Bg nie moe w nim uczyni adnego wyjtku To za odwieczne i niewzruszalne prawo stanowi, e zarwno sam czowiek, jak i jego czyny powinny uwidacznia, ku wikszemu uwielbieniu i chwale Boej, nieskoczone doskonaoci Boga i w miar monoci - naladowa Go.

Dlatego te czowiek, ktrego przeznaczeniem jest osigniciem tego chwalebnego celu, powinien dostosowa si do tego pierwowzoru swego i ku niemu kierowa wszelkie wadze swego ducha i ciaa, naginajc je ku ostatecznemu celowi, do ktrego dy. W wietle tych zasad sztuk i jej utwory naley osdza wedug tego czy jest zgodna i znajduje si w cakowitej harmonii z ostatecznym celem czowieka, gdy bezsprzecznie sztuk naley zaliczy do najszlachetniejszych przejaww ducha ludzkiego, jako wyraenie za pomoc ludzkich rodkw nieskoczonego pikna Boga i jako odbicie Jego obrazu.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/musicae_sacrae_2512 1955.html

Pius XII Encyklika MUSICAE SACRAE DISCIPLINA

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1329.Andr Rieu - Nearer, My God, to Thee

www.youtube.com/watch?v=v1mQT1u_45I


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1328.Tak odkryjesz dziaanie Ducha witego

https://m.deon.pl/161/art,2578,tak-odkryjesz-dzialanie-ducha-swietego.htmlChodzi o takie wzbudzenie intencji i skupienie uwagi podczas mszy, by usysze i zauway, kiedy pojawia si imi trzeciej Osoby Boskiej czyli Ducha witego. Takie zwyke zauwaanie jest szczegln form modlitwy i nawizywania relacji - przyjmowania Ducha witego. Pozwala te bardziej wiadomie uczestniczy na mszy, take ze swoimi mylami i wyobrani, ktre nierzadko nas rozpraszaj porywajc nasz uwag w stron pracy, domu, rnych trosk i problemw. Jeli trudno zauway Ducha witego podczas Eucharystii, o ile trudniejsze bdzie to poza kocioem. Powtarzanie takiego regularnego wiczenia w kociele, pomoe odrywa uwag od siebie w codziennych zajciach i w relacjach z innymi. I w ten sposb otwiera przed nami moliwo wiary, w ktrej bdzie wicej wiata i poznania ukrytej Obecnoci, a nie tylko zajmowania si sob.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1327.Kim byli Mdrcy?

Znawcy mwi, e byli uczonymi astronomami, przedstawicielami wielkiej tradycji, ktra na przestrzeni wiekw rozwina si w Mezopotamii i nadal tam kwita. Ale sama ta informacja nie wystarcza. Byo zapewne wielu astronomw w staroytnym Babilonie, ale tylko tych paru poszo za gwiazd, uznali j za obiecan gwiazd, za znak wskazujcy drog do prawdziwego Krla i Zbawiciela.

Mona powiedzie, e byli oni ludmi nauki, ale nie tylko w sensie, e chcieli wiedzie wiele rzeczy: chcieli czego wicej. Chcieli zrozumie, co si liczy w ludzkim bycie (…).

Byli ludmi o niespokojnym sercu, ktrzy nie zadowalali si tym, co widoczne i normalne. Byli to ludzie poszukujcy obietnicy, poszukujcy Boga. I byli to ludzie czujni, potraficy postrzega znaki Boga, Jego cich i nieprzerwan mow. Ale byli to te ludzie odwani, a zarazem pokorni: moemy sobie wyobrazi, e musieli znie szyderstwa, poniewa wyruszyli w podr do krla ydw, naraajc si z tego wzgldu na wiele trudw. Dla nich decydujce nie byo to, co myla i powiedzia im ten czy w, nawet jeli byli to ludzie inteligentni i wpywowi. Dla nich liczya si sama prawda, a nie ludzka opinia. Dlatego znosz wyrzeczenia i trudy dugiej i niepewnej drogi. Ich pokorna odwaga pozwolia im pokoni si dziecku ubogich ludzi i uzna w nim obiecanego Krla, ktrego poszukiwanie i uznanie byo celem ich zewntrznej i wewntrznej wdrwki.

BENEDYKT XVI. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1326.Jak to z szopk byo

http://niedziela.pl/artykul/1189/nd/Jak-to-z-szopka-bylo


(Niedziela, Edycja warszawska (st.) 52/2000).
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony>>Nowy wpis