Jeste 38902 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis

1255.onierz Niezomny Kocioa (TRAILER)- abp. Antoni Baraniak

www.youtube.com/watch?v=JCw6pFwfJh8

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1254.Rusza proces beatyfikacyjny abp. Antoniego Baraniaka

Przewodniczcy Konferencji Episkopatu Polski podkreli, eabp Baraniak odegra du rol wpowojennej historii Polski. „Jest postaci nadzwyczajn przezcierpienia, ktre znis dziki zaufaniu doMaryi. Wierni zawsze patrzyli naniego jako namczennika, jako naczowieka godnego najwikszej wiary, ajednoczenie bardzo utalentowanego salezjanina, oddanego cakowicie dzieciom imodziey” – powiedzia abp Gdecki.

Przypomnia, eabp Baraniak podczas przetrzymywania wwizieniu przy ul.Rakowieckiej wWarszawie, by przesuchiwany 145 razy. „Nie zaama si, niepodda adnym naciskom, pozosta wierny Kocioowi iojczynie, niezdradzi prymasa Wyszyskiego. Moe stanowi wspaniay wzr doksztatowania charakteru isumienia. Toczowiek niezomny” – wskaza metropolita
poznaski.

https://stacja7.pl/z-kraju/rusza-proces-beatyfikacyjny-abp-antoniego-barani aka


Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1253.Uwaajcie jak suchacie!

www.youtube.com/watch?v=PfW_SpJOisI

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1252.Dzisiejsze Sowo Boe (k 8, 16-18)

Jezus powiedzia do tumw: "Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod kiem; lecz umieszcza na wieczniku, aby widzieli wiato ci, ktrzy wchodz. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miao by ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie byo poznane i na jaw nie wyszo. Uwaajcie wic, jak suchacie. Bo kto ma, temu bdzie dane; a kto nie ma, temu zabior nawet to, co mu si wydaje, e ma".

Uwaajcie wic, jak suchacie. Bo kto ma, temu bdzie dane; a kto nie ma, temu zabior nawet to, co mu si wydaje, e ma.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1251.O w. Stanisawie Kostce

• Zosta uzdrowiony przez widzenie Matki Boskiej z Dziecitkiem.
• Dooy stara wszelkich, by zosta witym. Nie cofn si przed wewntrznym przymusem samobiczowania si.
• Prosi o mier wyzwalajc, tak, ktra oswobodzi go z przymusw ciaa.
• Jest pierwszym Polakiem, witym z Towarzystwa Jezusowego.
• Akt kanonizacji przeprowadzi papie Benedykt XIII w roku 1726.
• Stanisaw Kostka zosta patronem Korony Polskiej i Wielkiego Ksistwa Litewskiego.
• W 200. rocznic kanonizacji Stanisawa Kostki, jego zwoki zostay sprowadzone do Polski. By to ju czas Polski midzywojnia. Odbyy si uroczystoci jubileuszowe. Obecny by sam prezydent pastwa, Ignacy Mocicki. Ciao w. Stanisawa ostatecznie spoczo w kociele w. Andrzeja Boboli w Rzymie.

w. Stanisawie mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1250."Marsz Sybirakw"-Marian Jonkajtys- autor

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, biaych dworkw i chat
Mymy wci do Niepodlegej szli,
szli z uporem, ponad dwiecie lat.

Wyduyli drog carscy kaci,
Przez Syberi wid najkrtszy szlak
I w kajdanach szli Konfederaci
Mogiami znaczc polski trakt...

Z Insurekcji Kociuszkowskiej, z powsta dwch,
Szk, barykad Warszawy i odzi:
Konradowski unosi si duch
I nam w marszu do Polski przewodzi.

A mymy szli i szli - dziesitkowani!
Przez tajg, stepy - pltanin drg!
A mymy szli i szli - niepokonani!
A "Cud nad Wis" darowa nam Bg!

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szk, urzdw, kamienic, i chat:
Mymy znw do Niepodlegej szli,
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.

Bo od wrzenia, od siedemnastego,
Dusz drog znw szed kady z nas:
Przez ld spod bieguna pnocnego,
Przez ubiank, przez Katyski Las!

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczyy bezimienne krzye...
Nie zatrzyma nas czerwony kat,
Bo przed nami Polska - coraz bliej!

I mymy szli i szli - dziesitkowani!
Cho zdrad pragn nas podzieli wrg...
I przez Ludow przeszlimy - niepokonani
A Woln Polsk raczy wrci Bg!!!

www.youtube.com/watch?v=FuotZoP0Dcc

(„W Sybiru biaej dungli” wyd. Instytut Lwowski (zbir wierszy } – Marian Jonkajtys).

17 wrzenia- Dzie Sybiraka. Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1249.Msza wita. Jej znaczenie, korzyci, obrzdy i sposoby suchania (fragment) -ks. Feliks Cozel T.J.


Ofiara Mszy w. nie polega na jakim tylko zewntrznym naboestwie, na modlitwach i ceremoniach kapana, – jak to niektrzy mylnie pojmuj. – Msza w. jest naprzd wyobraeniem i przypomnieniem Ofiary krzyowej, jak to Sam Pan Jezus powiedzia: „Czycie to na moj pamitk!” (1 Kor 11, 24) I jak mwi w. Pawe: „Ilekro bowiem spoywacie ten chleb albo pijecie kielich, mier Pana gosicie, a przyjdzie.” (1 Kor 11, 26).
Ale ta Ofiara Mszy w. nie jest tylko prostym wyobraeniem ofiary krzyowej, jakim jest kady obraz lub figura Ukrzyowanego; nie jest te, jak naucza w. Sobr Trydencki, samym tylko przypomnieniem ofiary krzyowej, ale jej odnowieniem, prawdziw i rzeczywist ofiar, i to t sam ofiar krzyow, ktra si na Golgocie spenia, a we Mszy w. si odnawia. „W ofierze Mszy w. odnawia si mka i mier Jednorodzonego Syna Boego w tajemniczy sposb”, mwi w. Grzegorz Wielki, – i „Krew Chrystusa si przelewa”, jak mwi w. Augustyn; „we Mszy w. Pan Jezus pokazuje Ojcu Niebieskiemu Swoje Rany”, – mwi w. Wawrzyniec Justynian, i jak dodaje jeden z powanych pisarzy kocielnych, – O. Marcin Kochem: „przypomina Swoje gorzkie cierpienia, ktre podczas swej mki ponosi, i przedstawia je tak ywo, jakby to si teraz dziao, i ofiaruje je na nowo”.
Ale najwiksz ofiar Pana Jezusa we Mszy w. jest, e On bdcy dzi w niebie na prawicy Ojca w stanie chwalebnym, jest pod postaciami chleba i wina w stanie najwikszego ponienia i jakby wyniszczenia! Nic tu nie widzisz z Jego Boskiego Majestatu i chway, nic nawet z Jego Chwalebnego czowieczestwa, jakie mia choby jakie malutkie Dziecitko w beczku w stajence Betlejemskiej – tu przybiera On nik posta malutkiej czsteczki chleba i pod t postaci cay nieskoczony Swj Majestat ukrywa!

(Msza wita. Jej znaczenie, korzyci, obrzdy i sposoby suchania - napisana na pocztku XX wieku przez polskiego jezuit, ksika ta w przystpnej formie podaje podstawowe informacje dla wiernych, niezbdne dla waciwego rozumienia i korzystania z owocw Mszy witej. Jej lektura pozwoli kademu pozna istotne wartoci i znaczenie poszczeglnych sw i gestw Mszy w.).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1248.KULT MARYI-DZIECICIA.

Szczeglnie we Woszech i niektrych krajach aciskich istnieje do dzi ywy kult MARYI-DZIECICIA.

We Woszech istniej nawet sanktuaria - a wic miejsca, gdzie s czczone jako cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlcia w koysce.
Do nich nale midzy innymi:
* sanktuarium Matki Boej-Dziecitka jest w Mercatello - znajduje si tam obraz namalowany przez w. Weronik Giuliani (+ 1727).
* Madonna Bambinaw Forno Canavese,
*Madonna Bambinaw katedrze mediolaskiej- najwspanialszej wityni wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia Najwitszej Maryi Panny;
* Madonna Bambinaw kaplicy domu generalnego Sistr Miosierdzia w Mediolanie.Matka Boa-Dziecitko jest gwn Patronk tego zgromadzenia.

Dzecitko Maryja czczone jest te w USA
Dzecitko Maryja (Maria Bambina) in Massachusetts, USA

witowanie wydarzenia narodzenia Matki Boej niesie gbok tre teologiczn.
Narodzenie Maryi byo bezporedni zapowiedzi przyjcia Zbawiciela.
Ojcowie Kocioa mwili, e Maryja poprzedza przyjcie Mesjasza tak,
jak nastanie jutrzenki zapowiada peny blask dnia. ( Za Gloria. TV).

Dla mnie bardzo pikny artyku - Dziecitko- Maryja, Niemowl- Maryja. Pozdrawiam wszystkich serdecznie:).Z Maryj.

1247.Rozwaania drogi krzyowej, ktre podyktowa Pan Jezus polskiej mistyczce Alicji Lenczewskiej (1934-2012):

IStacja: Sd
Nie bj si sdu ludzkiego, ale Mojego sdu.

II Stacja: Krzy
We krzy, ktry ci daem, w nim jest zbawienie twoje.

III Stacja: Pierwszy upadek
Upadniesz wielokrotnie, ale zawsze Ja bd z tob, by ci podnie.

IV Stacja: Matka
Moja Mama jest zawsze przy tobie, by ci pokrzepi.

V Stacja: Pomoc
Dam ci pomoc, gdy bdziesz saba.

VI Stacja: Miosierdzie
I otr twoj twarz z potu i ez – przez twego bliniego to uczyni.

VII Stacja: Drugi upadek
Kady nastpny upadek bdzie bardziej bolesny, ale przecie doj musisz tam, gdzie zmartwychwstanie twoje.

VIII Stacja: Spotkanie
Nie myl o sobie, myl o innych.

IXStacja: Trzeci upadek
Ostatni twj upadek czowieczy ujawni ci najgbiej twoj sabo i moc Moj.

X Stacja: Ogoocenie
Oddaj wszystko, nie zwlekaj – abym ju teraz mg odzia ci we Mnie.

XI Stacja: Przybicie do krzya
Pozwl na to, aby Mio Moja trysna z twoich ran.

XII Stacja: mier
I umrzyj dla siebie, abym y w tobie dla wszystkich dzieci Moich.

XIII Stacja: Zdjcie z krzya
Mama Moja ci utuli i w Jej ramionach znajdziesz ukojenie.

XIV Stacja: Grb
Twj ziemski wiat to pusty grb, z ktrego wyjdziesz do wiecznoci…

XV Stacja: Zmartwychwstanie
… by zmartwychwsta i radowa si Mn na wieki.
Amen.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1246.EUCHARYSTIA I DZIEWICA MARYJA

33. Z relacji zachodzcej pomidzy Eucharysti i poszczeglnymi sakramentami oraz ze znaczenia eschatologicznego witych tajemnic jawi si caociowy obraz chrzecijaskiej egzystencji, wezwanej do skadania w kadej chwili duchowego kultu, poprzez ofiar z samego siebie, ktra jest mia Bogu. I jeli prawd jest, e my wszyscy jestemy jeszcze w drodze ku penemu spenieniu si naszej nadziei, to nie odbiera nam to moliwoci uznania ju teraz z wdzicznoci, e to, czego nam Bg udzieli, znajduje swoj doskona realizacj w Dziewicy Maryi, Matce Boga i naszej Matce: Jej Wniebowzicie wraz z ciaem i dusz jest dla nas znakiem pewnej nadziei, poniewa wskazuje nam, pielgrzymom w czasie, ten eschatologiczny cel, ktrego sakrament Eucharystii ju teraz daje nam kosztowa. (…).
Dlatego te, za kadym razem, kiedy w liturgii eucharystycznej przystpujemy do sprawowania ofiary Ciaa i Krwi Chrystusa, kierujemy si rwnie do Tej, ktra w peni czc si z ofiar Chrystusa, przyja j dla caego Kocioa. Susznie Ojcowie synodalni potwierdzili, e „Maryja inauguruje uczestnictwo Kocioa w ofierze Odkupiciela”. Ona jest Niepokalan, ktra bezwarunkowo przyjmuje dar Boy i w ten sposb jest wczona w dzieo zbawienia. Maryja z Nazaretu, ikona rodzcego si Kocioa jest wzorem wskazujcym, jak kady z nas powinien przyjmowa dar, jaki Jezus czyni z siebie samego w Eucharystii.

Fragment z :POSYNODALNEJ
ADHORTACJi APOSTOLSKiEJ
SACRAMENTUM CARITATIS
OJCA WITEGO
BENEDYKTA XVI
O EUCHARYSTII, RDLE I SZCZYCIE
YCIA I MISJI KOCIOA

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1245.Wywiad z ks. kard. Gerhardem Ludwigiem Mllerem, b. prefektem watykaskiej Kongregacji Nauki Wiary- Warto posucha!

www.youtube.com/watch?v=MKxSfqOJHpQ


Europa musi powrci do swoich chrzecijaskich korzeni!.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1244.wity Grzegorz Wielki
Papie, ur. ok.. 540 r. W 574 r. porzuci ycie wieckie i zosta mnichem. Zaoy kilka klasztorw. W 590 r., po mierci papiea Pelagiusza II zosta wybrany na jego nastpc. W 596 r. wysa misjonarzy do Anglii. Zmar w 604 r. By jednym z najbardziej znanych i poczytnych Ojcw Kocioa na Zachodzie.

Nawet jeli prawda moe powodowa zgorszenie, lepiej dopuci do zgorszenia ni wyrzec si prawdy.

Nikt na wiecie nie yje wycznie dla siebie. Jestemy tu take dla innych.


Tak posiadajcie rzeczy tego wiata, aby przez nie wiat nie posiada was.


Zabierz yczliwo a zabierzesz wiatu soce i uczynisz stosunki midzy ludmi nie do zniesienia.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1243.Jan Pawe II - nie ustawajcie w modlitwie

www.youtube.com/watch?v=Q_G29gFmZlM

Najwaniejsze, najistotniejsze ordzie!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1242.ladami Maryi

www.youtube.com/watch?v=H14fYtS57Wc

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1241.Znani artyci piewaj...

Panis Angelicus. Luciano Pavarotti & Sting

www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ito14AL7-cQ


Sting canta a la Virgen Mara

www.youtube.com/watch?v=qRp2WAb9deE


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1240.Ojciec Pio – myli o Eucharystii

Kada Msza wita, w ktrej dobrze i pobonie si uczestniczy, jest przyczyn cudownych dziaa w naszej duszy, obfitych ask duchowych i materialnych, ktrych my sami nawet nie znamy. Dla osignicia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjd z domu i uczestnicz we Mszy witej. wiat mgby istnie nawet bez soca, ale nie moe istnie bez Mszy witej

Niegodni Jezusa jestemy wszyscy, ale to On nas zaprasza. On tego chce. Upokorzmy si przed Nim!

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1239.Matki Boej, Krlowej

Jake wspania wiatoci janiejesz,
Cro krlewska ze szczepu Dawida,
wita Maryjo, wysoko si wznosisz
Ponad aniow i bogosawionych.

Matko przeczysta i nigdy nietknita,
Ty w swoim sercu i onie dziewiczym
Przygotowaa mieszkanie dla Boga,
Ktry si z Ciebie narodzi czowiekiem.

Usysz woanie proszcych o pomoc,
Zniszcz pta grzechu i obdarz radoci;
Ty, ktra jeste porann jutrzenk,
Rozprosz cie nocy i uka nam Syna.

Upro Chrystusa, ktrego wysawia
Wszystko, co yje, zginajc kolano,
Aby nam pomg ciemnoci porzuci,
Dajc swe wiato i peni wesela.

Udziel nam tego, prosimy Ci, Boe,
Ojcze i Synu, i Duchu Najwitszy,
Ty, ktry czuwasz nad caym wszechwiatem,
Rzdzc nim z moc i wielk mdroci. Amen.
( Hymn, Liturgia Godzin, Jutrznia).

ks. Michal Olszewski SCJ : Matka Boza

www.youtube.com/watch?v=CW06cA8wUS8

Matko Boa, Krlowo nieba i ziemi, ludzi i aniow, Krlowo Polski, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1238.The Black Madonna of Poland

www.youtube.com/watch?v=eHTPPBxowQY

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie:) Z Maryj.

1237.Redemptoris Custos

www.youtube.com/watch?v=VRAwvLZzf3s

w. Jzefie, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1236.Grzegorz Braun: Tajemnica Gietrzwadu - Matka Boa i jej plan dla Polski - Warto posucha!

40 lat przed Objawieniami Fatimskimi, Matka Boa ukazaa si w Gietrzwadzie. Jednak przesanie z 1877 roku wci jest mao znane i nie doczekao si szerokiego rdowego opracowania.

www.youtube.com/watch?v=SrY1EGnLypA

„Jake moemy pomija Gietrzwad!”
Maryjo. Krlowo Polski. Mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie:). Z Maryj.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis