Jeste 41784 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis

1309.Ile to rzeczy mona odkrywa w Chrystusie, ktry jest jakby ogromn kopalni z mnogimi pokadami skarbw, gdzie choby nie wiem jak si wgbiao, nie znajdzie si kresu i koca. W kadym za zaktku tych Jego tajemnic mona tu i tam napotka nowe zoa nowych bogactw.

w. Jan od Krzya–Pie duchowa .

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1308.„Modlitwa za Ojczyzn” Sugi Boego ks. Piotra Skargi.

Boe, Rzdco i Panie narodw,
z rki i karnoci Twojej racz nas nie wypuszcza,
a za przyczyn Najwitszej Panny, Krlowej naszej,
bogosaw Ojczynie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwa przynosia Imieniowi Twemu
a syny swe wioda ku szczliwoci.

Wszechmogcy wieczny Boe,
spu nam szerok i gbok mio ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczynie naszej,
bymy jej i ludowi Twemu,
swoich poytkw zapomniawszy,
mogli suy uczciwie.

Zelij Ducha witego na sugi Twoje,
rzdy kraju naszego sprawujce,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mdrze i sprawiedliwie zdoali kierowa.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

13 grudnia 2018r. Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1307.Boe, Ojcze miosierdzia, Ty swj lud otoczye szczegln opiek Matki swojego Syna,†dozwl wszystkim, ktrzy wzywaj wit Dziewic z Guadalupe,*aby na drogach sprawiedliwoci i pokoju z yw wiar szukali postpu narodw. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,†ktry z Tob yje i krluje w jednoci Ducha witego,*Bg, przez wszystkie wieki wiekw. Amen.

Matko Boa z Guadalupe, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1306.Tajemnica Benedykta XVI

www.youtube.com/watch?v=o-wWZGG9xXw

Czowiek wielkiej wiary i wielkiej modlitwy.
Pikna wypowied o Janie Pawle II. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1305.Ks Piotr Glas. Rekolekcje adwentowe. Konferencja II

www.youtube.com/watch?v=0eYSSt-y8N8

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1304.„Prawdziwa wielko duszy jest w miowaniu Boga i w pokorze” (Dz. 427).

...byam w niebie i ogldaam te niepojte piknoci i szczcie, jakie nas czeka po mierci. Widziaam, jak wszystkie stworzenia oddajnieustannie cze i chwa Bogu; widziaam, jak wielkie jest szczcie w Bogu, ktre si rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczliwiajc je, i wraca do rda wszelka chwaa i cze uszczliwienia i wchodz w gbie Boe, kontempluj ycie wewntrzne Boga. (...)To rdo szczcia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskajce uszczliwieniem wszelkiego stworzenia”(Dz. 777).

O Maryjo, bez grzechu poczta, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1303.„ Od czasu, gdy Bg pojawi si w ciele i y wrd ludzi, mog przedstawia to, co jest widzialne w Bogu”- pisa w. Jan

https://ikony.czest.pl/jak-piszemy-ikony.html

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1302.Ks. Piotr Glas. Rekolekcje adwentowe. Konferencja I

www.youtube.com/watch?v=tkMVThw6-GM

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1301.Benedykt XVI: rado Adwentu

Dzi, w pierwsz niedziel Adwentu, Koci rozpoczyna nowy rok liturgiczny, now drog wiary, ktra z jednej strony upamitnia wydarzenie Jezusa Chrystusa, z drugiej za otwiera si na jego ostateczne wypenienie. I wanie t podwjn perspektyw yje czas Adwentu, spogldajc zarwno na pierwsze przybycie Syna Boego, gdy narodzi si z Maryi Panny, jak i na Jego powrt w chwale, gdy przybdzie, aby „sdzi ywych i umarych”, jak mwimy w Credo.

Chciabym si teraz pokrtce zatrzyma nad tym wymownym tematem „oczekiwania”, chodzi bowiem o aspekt gboko ludzki, w ktrym wiara staje si, by tak rzec, jedn caoci z naszym ciaem i z naszym sercem.

Oczekiwanie, czekanie jest wymiarem, ktry przekracza cae nasze istnienie osobiste, rodzinne i spoeczne. Oczekiwanie jest obecne w tysicu sytuacji, poczwszy od tych najmniejszych i najbardziej banalnych, a po najwaniejsze, ktre angauj nas cakowicie i do gbi. Mamy na myli midzy innymi oczekiwanie dwojga maonkw na dziecko, oczekiwanie na rodzica lub przyjaciela, ktry przybywa z daleka, aby nas odwiedzi; mylimy o modym czowieku, czekajcym na wynik kocowego egzaminu lub rozmowy w pracy; w stosunkach uczuciowych – o czekaniu na spotkanie z ukochan osob, na odpowied na list lub na przyjcie przebaczenia... Mona by powiedzie, e czowiek yje, dopki czeka, dopki w jego sercu yje nadzieja. I po jego oczekiwaniach rozpoznaje si czowieka: nasz „postaw” moraln i duchow mona zmierzy tym, na co czekamy, w czym pokadamy nadziej.

A zatem kady z nas moe zada sobie pytanie, zwaszcza w tym okresie, ktry przygotowuje nas do Boego Narodzenia: a ja na co czekam? Na co, w tym okresie swego ycia, czeka moje serce? A pytanie to mona stawia na szczeblu rodziny, wsplnoty czy narodu. Na co czekamy razem? Co czy nasze denia, co czyni je wsplnymi? (28 listopada 2010r.)

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1300.Apostoowie gosz krzy

Bracia! Nauka krzya gupstwem jest dla tych, co id na zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: "Wytrac mdro mdrcw, a przebiego przebiegych zniwecz". Gdzie jest mdrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czy nie uczyni Bg gupstwem mdroci wiata?
Skoro bowiem wiat przez mdro nie pozna Boga w mdroci Boej, spodobao si Bogu przez gupstwo goszenia sowa zbawi wierzcych. Tak wic, gdy ydzi daj znakw, a Grecy szukaj mdroci, my gosimy Chrystusa ukrzyowanego, ktry jest zgorszeniem dla ydw, a gupstwem dla pogan, dla tych za, ktrzy s powoani, tak spord ydw, jak i spord Grekw, Chrystusem, moc Bo i mdroci Bo. To bowiem, co jest gupstwem u Boga, przewysza mdroci ludzi, a co jest sabe u Boga, przewysza moc ludzi.
Przeto przypatrzcie si, bracia, powoaniu waszemu! Niewielu tam mdrcw wedug oceny ludzkiej, niewielu monych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bg wybra wanie to, co gupie w oczach wiata, aby zawstydzi mdrcw; wybra to, co niemocne, aby mocnych poniy; i to, co nie jest szlachetnie urodzone wedug wiata i wzgardzone; i to, co nie jest, wyrni Bg, by to, co jest, unicestwi, tak by si adne stworzenie nie chepio wobec Boga. Przez Niego bowiem jestecie w Chrystusie Jezusie, ktry sta si dla nas mdroci od Boga i sprawiedliwoci, i uwiceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, w Panu si chlubi ten, kto si chlubi.

Z Pierwszego Listu
w. Pawa Apostoa do Koryntian 1,18-31

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1299.Modlitwa za kapanw Jana Pawa II

www.biblijni.pl/modlitwy/95_modlitwa_za_kaplanow_jana_pawla_ii.html


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1298.Katarzyna Labour i Cudowny Medalik

www.youtube.com/watch?v=CjEiDUjfvw4

Promienie te s symbolem ask, ktre Maryja wyprasza dla ludzi....Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1297.Synu Jedyny, wiatoci ze wiata...

1Synu Jedyny, wiatoci ze wiata,
Zrodzony z Boga i Boe prawdziwy,
Wszystko przez Ciebie zostao stworzone
I trwa przez Ciebie.

2Ty jeste celem wszelkiego istnienia,
Do Ciebie niebo i ziemia nale,
Dzierysz w swej doni obszary wszechwiata
I rzdzisz czasem.

3Mio sprawia, e ciao przyje,
By nas odkupi przez ycie i mk;
mierci na drzewie otware zbawionym
Podwoje aski.

4Twoje krlestwo nie na tym jest wiecie,
Nie pragniesz wadzy zdobytej przemoc;
Chcesz nas z dobroci przygarn do siebie
I da nam szczcie.

5Kiedy znak krzya zabynie w obokach,
Powrcisz, Panie, do swego Kocioa;
Zmiuj si wtedy nad ludmi grzesznymi,
By nie zginli.

6Tobie i Ojcu, i prawdy Duchowi
Niech bdzie chwaa i sawa na wieki;
Wszystkie narody niech zegn kolana
Przed naszym Bogiem. Amen.

Tobie i Ojcu, i prawdy Duchowi
Niech bdzie chwaa i sawa na wieki... Hymn, Godzina Czyta. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1296.Meditative Gregorian Chants


www.youtube.com/watch?v=RaECiix7kJ8


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1295.MISERERE MEI, DEUS - ALLEGRI

Zmiuj si nade mn, Boe, w askawoci swojej, w ogromie swej litoci zgad nieprawo moj. Obmyj mnie zupenie z mojej winy i oczy mnie z grzechu mojego. (fragment Psalmu 51).

www.youtube.com/watch?v=1i8qsxX5iZ8


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1294.Wszystko o Racu, ktry moe wszystko! cz. 1

www.youtube.com/watch?v=3ZlxJQ6L4BQ

"Raniec mona porwna do ikony pisanej nie pdzlem, ale szeptem modlitwy, myl skupion na Bogu, wreszcie kontemplacj. Modlitewnym szeptem rysujemy kontury, myl wypenia je treci, a przez kontemplacj nagle przeciera si mur i zaczynamy widzie Niebo! Niezwyke to dowiadczenie."

Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1293.Sia Raca - cz 3

www.youtube.com/watch?v=QqSXAybwlR8

Krlowo Raca witego, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1292.MODLITWA DO NIEPOKALANEJ
odmawiana przez w. O. Rafaa Kalinowskiego

O bogosawiona Panno Niepokalana,
ozdobo i wiatoci gry Karmel,
ktra okiem szczeglnej dobroci patrzysz na kadego,
ktry tw wit odziany jest szat,
spojrzyj i na mnie askawie
i okryj mnie paszczem swej macierzyskiej opieki.
Wspom m sabo swoj potg,
owie sw mdroci ciemnoci mojego serca,
pomnaaj we mnie wiar, nadziej i mio.
Racz ozdobi moj dusz takimi askami i cnotami,
aby zawsze bya mi Twemu Boskiemu Synowi i Tobie.
Nie odstpuj mnie nigdy w yciu,
pociesz mnie przy mierci Swoj najwdziczniejsz obecnoci
i przedstaw mnie Najwitszej Trjcy
jako dziecko swoje i sug Tobie oddanego,
abym Ci w niebie wiecznie chwali i wielbi.

Maryjo, wstaw si u Syna dla otrzymania aski,
o ktr z pokor i zawierzeniem prosz…

Ojcze Nasz, Zdrowa Mario, Chwaa Ojcu.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1291.Z komentarza w. Augustyna, biskupa, do Psalmw
(Ps 95, 14. 15)

Nie sprzeciwiajmy si pierwszemu przyjciu,
abymy nie musieli obawia si drugiego


"C bowiem masz, czego by nie otrzyma?" Oto ofiary najbardziej mie Bogu: miosierdzie, pokora, wyznawanie win, pokj, mio. Jeli przeto stara si o nie bdziemy, w pokoju oczekiwa moemy Sdziego, ktry "bdzie sdzi wiat ze susznoci i ludy wedug swojej prawdy".


33 Niedziela Zwyka.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1290.Obraz Matki Boej Ostrobramskiej:

Tak postrzegaj go siostry niepokalanki, autorki przewodnika po sanktuariach maryjnych:

Przedstawia on Madonn bez Dziecitka - twarz Maryi pociga, gowa lekko pochylona w prawo, szyja smuka o licznej linii, oczy pprzymknite, rce skrzyowane na piersiach. [...] Najwitsz Pann okrywa paszcz zielonkawoniebieski, zarzucony na gow i ramiona, tunika fadzista, czerwona o zawinitych szeroko rkawach. Gowa przykryta jest bia chust, a szyja szalem. Obraz pod wzgldem artystycznym ma niezwyk warto. Malowany szeroko, miao, posiada ogromn si wyrazu, ale zarazem tak subteln, e twarz Bagarodzicy wydaje si ywa, zmienia wyraz zalenie od wiata i miejsca, z ktrego si na Ni patrzy. To obrazu jest brzowe.
Ju okoo 1671 r. wizerunek przystrojono w srebrne, rcznie kute, zocone w ogniu szaty, wprost obsypane najcudowniejszymi kwiatami: rami, tulipanami i godzikami. Nad gow Maryi artysta zatoczy zocist aureol o 42 promieniach, z dwunastoma srebrnymi gwiazdami. Kompozycja obrazu - Maryja w socu i aureoli gwiazd - nawizuje do wizji zwyciskiej Niewiasty, opisanej przez w. Jana Apostoa w Apokalipsie. [...] Te pikne szaty byy kute przez wileskich zotnikw - artystw wysokiej klasy, ktrzy swym arcydzieem rozsonecznili Ostr Bram. Zoto gra odcieniami cynobrowymi, zielonkawymi, czerwonymi. Cao zamyka duy pksiyc.
Wypada tu jeszcze doda, e owo srebrne wotum w postaci pksiyca zostao umieszczone w dolnej czci obrazu w 1849 roku i od tego czasu jest bodaj najbardziej charakterystycznym elementem ikonografii ostrobramskiego malowida.

...O Matko! Mdl si za nami w niebie, My si na ziemi modlim do Ciebie Pod Tw obron si uciekamy, W ucisku naszym z paczem woamy: Nie osierocaj nam Ostrej Bramy! Prawda, e Ciebie w cikiej potrzebie. Przy boku Syna znajdziemy w Niebie. Dla myli nie ma praw ni zakazu; Ale nam trzeba Twego obrazu!
(Pie o Najwitszej Maryi Pannie Ostrobramskiej-
sowa Gabrieli Puzyniny pisane midzy
1845 a 1859 rokiem).

Matko Boa Miosierdzia, mdl si za nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Z Maryj.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis